Jäätmejaam

Seltsi tegevus jäätmejaama rajamise vastu:

Avaldame siin jooksvalt infot  Mustjõe 40  plaanitava Jäätmejaamaga seonduva vaidluse asjade  käigu kohta. 

18.märts 2019

Tallinna Halduskohtu kohtuotsus

15.veebruar 2019

Tallinna Halduskogus toimus kohtuistung.

5.veebruar 2019

Ettepanek kompromissiks

26.veebruar 2018

Tallinna Halduskohtule on esitatud kaebus Mustjõe tn jäätmejaama ehitusloa tühistamiseks. Koos kaebusega sai esitatud ka nn esialgse õiguskaitse taotlus, st palve, et kohus keelaks kohtuvaidluse ajaks ehitusloa täitmise, et linn ei saaks jäätmejaama ehitusega alustada. 
Tallinna Halduskohus otsustas 14.02.2018 määrusega jätta esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata. Meie kohtu seisukohtadega ei nõustu ja oleme otsustanud esitada määruskaebuse Ringkonnakohtule, sest meie arvates ei tohiks praegu kindlasti ehitustegevusega alustada. 
Kui järgmised kohtuotsused on teada, jagame kohe infot.

Paralleelselt kohtuteega ootame jätkuvalt Tallinna Linnapeale saadetud kirjale vastust. Tähtaeg on veebruari lõpus. Vastavalt vastusele saame siis sellele edasi reageerida.

Nüüd on oluline olla aktiivne ka jäätmejaamale jäätmeloa andmise menetluses. Selle väljaandmine on meil võimalus ka ühel või teisel viisil vaidlustada. Oluline on tabada õige hetk, millal selle väljaandmine alustatakse.

Jäätmeloa taotluse ja jäätmeloa eelnõuga on vajalik kindlasti Seltsil tutvuda. 
Ka igal elanikul on õigus esitada jäätmeloa eelnõu kohta oma ettepanekuid ja vastuväiteid. Jäätmeloa taotluste kohta avaldatakse teated Ametlikes Teadaannetes, vt. https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/otsing 

Jäätmeloa väljastab Keskkonnaamet https://www.keskkonnaamet.ee/et/kontaktid (mitte segi ajada Tallinna Keskkonnaametiga), millel lehel on infot ka jäätmelubade väljastamise protsessi kohta https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmeluba

13.veebruar 2018
Ülevaade hetkeseisust

Oleme esitanud advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal kaudu halduskohtule jäätmejaama ehitusloa tühistamiseks kaebuse. Lisaks palusime kohtul rakendada esialgselt õiguskaitset, mis tähendab, et kuni kohtuotsuse jõustumiseni ei tohiks linn jäätmejaama ehitamisega alustada. Ülejäänud kohtutee läheb siis juba tavapäraselt ja võtab tõenäoliselt mõnevõrra aega.
Hetkel on linna poolt tulnud kohtule ka esmane vastus ja see oli eelkõige suunatud esialgse õiguskaitse taotluse vastu. Linnavalitsuse vastus oli täiesti ootuspärane, kus nad tõid välja kõik võimalikud argumendid näitamaks, et kaebaja õigusi tegelikult ei ole rikutud, linn on tegutsenud õiguspäraselt ja kohus ei tohiks piirata jäätmejaama ehitamisega alustamist.
Kohus lahendab esialgse õiguskaitse küsimuse kaebaja taotluse ja linna vastuse põhjal, kaaludes mõlema poole seisukohti. Kohtumäärus esialgse õiguskaitse küsimuses peaks tulema lähipäevil.
Kohe, kui tuleb uut infot või otsuseid kohtumenetluses, jagame seda infot ka siin.
Jaanuari lõpus saatsime Veskimetsa-Mustjõe Seltsi poolt kirja ka Tallinna linnapeale, Taavi Aasale. Kirjas tõime välja, et linn on meid pannud olukorda, kus elanikud on sunnitud oma õiguste kaitseks minema kohtusse. Kutsusime linnavalitsust üles diskussioonile, leidmaks jäätmejaama osas kõiki osapooli rahuldavat lahendust. Tallinna linnavalistus ei ole sellel kirjale seni reageerinud.

21. jaanuar 2018
Asumi elanikele tehtud teavituslkiri koos üleskutsega toetuseks

Tallinna linn (Keskkonnaamet/Kristiine linnaosa) plaanib Veskimetsa-Mustjõe piirkonda ehitada jäätmejaama. Täpsemalt aadressile Mustjõe 40, mis on Veskimetsa ja Mustjõe tänava nurgal.

Veskimetsa-Mustjõe Seltsi eestvedamisel oleme selle vastu võidelnud juba eelmise aasta oktoobrist. Seda koheselt, kui sellest teada saime. Oleme teinud läbi advokaadibüroo linnale nendel teemadel väga põhjalikud pöördumised, kohtunud linnavalitsusega ja kohtumise tulemusena jäi linna poolt jutt, et nad võtavad meie ettepanekuid arvesse. Selle aasta jaanuari kolmandal nädalal selgus, et siiski meie ettepanekuid ei võetud arvesse ja 5. jaanuaril väljastati jäätmejaamale ehitusluba, kuigi kohtumisel väideti, et selle väljastamine on hetkel peatatud. Linna poolt „tagant selja“ ja kiirustades ehitusloa väljastamine, näitab selgelt, et linnal on mingitel põhjustel suur motivatsioon jäätmejaam siia ära ehitada ning mitte arvestada ühegi seltsi poolt tehtud ettepanekutega. Ehitusloa väljastamise fakti avastas juhuslikult meie advokaat, kes koostas linnale järjekordset vastust koos meie poolsete nägemustega. Linn ehitusloast meid ei teavitanud. Sellest on nüüd tingitud teema ajaline kriitilisus.

Jäätmejaam  muudab meie asumi elukoskkonda oluliselt kehvemaks: liiklusturvalisus väheneb, elukvaliteet langeb ja toob kaasa erinevaid häirivaid tegureid.

Suurimad muutujad on:

1. Hüppeline liikluskoormuse kasv kogu meie asumis. Siia ei hakka tulema kohalikud või, nagu linn on planeerinud, Kristiine elanikud. Kuna see saab olema terve Haabersti, Mustamäe, Kristiine ja kesklinna piirkonnas kõige lähemal asetsev jäätmejaam, siis tulevad siia inimesed kesklinnast Vääna-Jõesuuni. Kellel on lähemal ja kellel on tee peal. Ehk liikluskoormuse kasv mitmekordistub ja hakkab liikuma igast suunast ja paljudel tänavatel. Hüppeliselt kasvab siinjuures ka heitgaaside hulk, sest autosid sõidab palju ja sõidukid seisavad töötavate mootoritega järjekorras kaua. Jäätmeid ei tooda tihti uute autodega, mille õhusaastatus on väiksem.
2. Mürataseme hüppeline kasv. See puudutab enim ümbritsevaid krunte, kuid teades hästi kui vaikne on meie asum töövälisel ajal, nii õhtuti kui ka nädalavahetustel, siis kostub suurde konteinerisse pidevalt visatav ehitisjääde heli üle asumi. Jäätmejaam on planeeritud lahti hoida 7 päeva nädalas ja väga pikkadel lahtiolekuaegadel ehk alati nendel aegadel, kui meie kõik tahame kodus nautida töövälist aega ja rahu.
3. Ebameeldiv lõhn. Kuigi olmeprügi ei tohi tuua, siis prügi juures on alati lõhnad ja need levivad mööda asumit sinna, kuhu tuul need parasjagu puhub.
4. Tolm meie õues ja akendel. Seda tekib ja tuul viib seda täpselt sinna suunda kuhu ta tol päeval puhub.
5. Suure hulga prügiga hakkab seda tekkima ka asumisse. Keegi jõuab siis, kui jaam on kinni, ega ta ei hakka ju siis mõnda asja tagasi viima, poetan jäätmejaama aia taha maha või siis mõnda võssa, mis asumis asub. Joob järjekorras seistes või läbi asumi sõites kohvi ja tass aknast välja, suitsukonid aknast välja jne. Ehk olme- ja tavaprügi tekib samuti piirkonda rohkem.
6. Ohtlikest jäätmetest tekkiv võimalik reostus (väidetavalt on selle vastu planeeritud meetmed. Samas õnnetusi on juhtunud ja juhtub ka tulevikus).
7. Piirkonna visuaalne väärtus + mõju meie kinnisvaraväärtustele. Kus elad? Veskimetsas – seal kus jäätmejaam on. Ei tõsta just ei miljööväärtust, ega kinnisvara väärtust.

Ainuke võimalik järgmine samm on halduskohtusse minek ja ehitusloa vaidlustamine. Sellega ei ole garanteeritud jäätmejaama mitte ehitamine, küll aga annab võimaluse nõuda keskkonnauuringute tegemist ja annab hoopis teise aluse linnaga läbirääkimisteks, nt. müra takistavate seinte loomiseks, lahtioleku aegade vähendamiseks, liikluskorralduse ümber kujundamiseks (kõnniteed, Mustjõe tänava sulgemine Laki otsast vms) ja muud läbirääkimiste kohad.

Tänaseni oleme kõik advokaadibürooga tehtud kulud tasunud 5-6 pere peale. See järgmine samm käib meil aga üle jõu. Vastavalt advokaadibüroo sammude kirjeldamisele ja hinnapakkumisele vajame järgmiseks sammuks kokku 6 000€ – 12 000€. Vt  allpool Advokaadibüroo poolt koostatud järgmiste sammude plaani ja kulude ülevaadet. Kui me seda järgmist sammu ei tee, siis kaotame tugevama diskussioonivõimaluse linnaga meie asumi elukvaliteedi säilimiseks.

PALUME KÕIKIDEL, KELLEL ON VÕIMALIK, ANNETADA VESKIMETSA-MUSTJÕE SELTSILE VÄHEMALT 50€ JÄÄTMEJAAMAGA SEOTUD KOHTUTEE KULUDE KATTEKS. KELLEL ON VÕIMALIK KANDA ROHKEM, PALUN KANDKE ROHKEM. SAAME KIIREMINI PIISAVAD VAHENDID KOKKU. KUNA EHITUSLUBA VÄLJASTATI  05.01.2018, PEAME KOHTULE AVALDUSE TEGEMA HILJEMALT 04.02.2018.

RAHA PALUME KANDA MTÜ VESKIMETSA-MUSTJÕE SELTSI ARVELDUSKONTOLE EE582200221065053318 (SWEDBANK). SELGITUS: „JÄÄTMEJAAM“. ET SAAKSIME TEEMA KOHTUSSE ANDA, VAJAME ÜLEKANNET HILJEMALT 25.01.2018!

Kui Selts piisavaid vahendeid kokku ei saa, ei saa me kahjuks kohtuteed jäätmejaama osas alustada! Kui me vahendeid piisavalt kokku ei saa ja kohtusse ei lähe, kanname annetajatele raha tagasi.

Kui on huvi saada detailsemat ülevaadet kirjavahetust linnaga, andke palun seltsi e-mailile märku ja me saadame selle. Ka kõik muud küsimused on teretulnud. Veskimetsa-Mustjõe Seltsi e-maili aadress on: info@vmselts.ee

Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ kokkuvõte.

Jäätmejaama ehitusluba on võimalik vaidlustada kaebusega halduskohtus.

Võimalik saavutatav tulemus. Kaebuse rahuldamise korral kohus tühistab ehitusloa. Linn peaks siis ehitusloa menetluse uuesti läbi viima. See ei tähenda, et jäätmejaama kindlasti ei ehitatagi. Linn saab uuesti ehitusloa välja anda, aga eelnevalt peaks tegema keskkonnamõju hindamise ning tuleks teha vajalikud muudatused ehitusprojektis. Vaatamata sellele, et meie hinnangul on ehitusloa vaidlustamiseks tugevaid argumente, ei ole võimalik garanteerida, et kaebus on edukas või et saavutame jäätmejaama ehitamata jätmise või ehitamise piirkonna elanikele sobivatel tingimustel.

Esialgne õiguskaitse. Ehitusloa vaidlustamine kohtus ei peata iseenesest ehitusloa täitmist, st ka juhul kui kaebus esitada, võib linn kuulutada välja ehitushanke ja ehitaja võib ka ehitust alustada. Et seda ei toimuks, on võimalik taotleda kohtult esialgse õiguskaitse kohaldamist ja ehitusloa täitmise peatamist. Kui kohus selle taotluse rahuldab, ei tohi linn ehitusloa alusel edasi tegutseda, kuni kohtuotsuse jõustumiseni selles asjas. Soovitame antud asjas kindlasti esitada esialgse õiguskaitse taotluse.

Kaebuse tähtaeg: Kaebus halduskohtule tuleb esitada 30 päeva jooksul kaebajale haldusakti teatavaks tegemisest arvates. Kui võtta aluseks ehitusloa registreerimise päev ehitisregistris (05.01.2018), siis tuleks kaebus esitada hiljemalt 05.02.2018 (30 päeva täitub 04.02.2018, aga see on pühapäev).

Riigilõiv: Kaebuse esitamise eest tuleb maksta riigilõivu 15 eur ja esialgse õiguskaitse taotluse eest samuti 15 eur.

Kohtukulude väljamõistmine: Kui kaebus rahuldatakse, mõistetakse linnalt kaebuse esitaja kasuks välja ka kaebaja kohtukulud, st riigilõiv ja õigusteenuse kulud on võimalik ka tagasi saada. Kohus ei pruugi välja mõista kogu õigusteenuse kulu, vaid ainult osa. Kui kaebus jääb rahuldamata, jäävad kulud kaebuse esitaja kanda.

Alternatiiv: Kui ehitusluba ei vaidlustata, viib linn läbi hanke ja jäätmejaam ehitatakse vastavalt projektile. Sellisel juhul on teatud võimalus piirkonna elanikel oma seisukohti jäätmejaama käitamise osas esitada siis, kui hakatakse välja andma jäätmeluba selle jäätmejaama opereerimiseks. Jäätmeloa tingimustega saab määrata, kuidas jäätmejaam peab töötama (lubatud toimingud, keskkonnanõuded). Jäätmeloa andmine toimub avatud menetluses ja selle menetluse käigus on põhimõtteliselt võimalik elanikel esitada oma ettepanekuid. Seeläbi on võibolla võimalik teatud määral jäätmejaama tegutsemise tingimusi mõjutada.