Seltsi põhikiri

Mittetulundusühingu Veskimetsa-Mustjõe Selts PÕHIKIRI (allalaadimiseks kliki siia)

I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Veskimetsa-Mustjõe Selts (edaspidi „selts“) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute kasumit mitte taotlev avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.2 Seltsi tegevuse eesmärkideks on:
1.2.1 Mustjõe ja Veskimetsa asumite (edaspidi „piirkond“) elanike elukeskkonna parendamine piirkonna ajalugu, arhitektuurset ning keskkondlikku eripära ning keskkonnasäästlikku mõtteviisi arvestades, piirkonna omanäolise identiteedi kujundamine, piirkonna maine tõstmine, piirkonna seltsielu taaselustamine ja edendamine ja piirkonna harmoonilisele arengule kaasaaitamine
1.2.2 piirkonna elanike huvide esindamine ja kaitsmine ning neile piirkonda puudutava info edastamine
1.2.3 sama suunitlusega ühingutega sidemete loomine ja koostöö Eestis ja välismaal.
1.3 Eesmärkide saavutamiseks teostab selts muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.3.1 korraldab seltsi liikmete ühistegevust ning piirkonnaga seonduvaid avalikke üritusi
1.3.2 laiendab aktiivselt seltsi liikmeskonda
1.3.3 teostab seadusega lubatud piires majandustegevust seltsi põhikirjalise tegevuse finantseerimiseks
1.3.4 esindab seltsi liikmete huve kõikides piirkonda puudutavates ettevõtmistes ja räägib aktiivselt kaasa piirkonna elukeskkonna kujundamisel
1.3.5 kasutab kõiki võimalikke infoedastuskanaleid teavitamaks piirkonna elanikke seltsi tegevusest.

II SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING SELTSIST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
2.1 Seltsi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud.
2.2 Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma seltsi eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid, esitab seltsi juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja ja tasuma seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu.
2.3 Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus lihthäälteenamusega.
2.4 Seltsiks väljaastumiseks esitab liige seltsile kirjaliku avalduse. Liikmeks väljaarvamise korra määrab seltsi juhatus.
2.5 Seltsi sisseastumise- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.6 Seltsi liige võidakse seltsist välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.6.1 ei tasu kindlaks määratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu.
2.6.2 on esitanud seltsi vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine seltsi liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.6.3 kahjustab seltsi mainet.
2.7 Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Seltsi liikmetel on õigus:
3.1.1 osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul
3.1.2 olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks
3.1.3 saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta.
3.2 Seltsi liige on kohustatud:
3.2.1 järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid
3.2.2 tasuma määratud liikmemaksu
3.2.3 teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed
3.2.4 tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
3.3 Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV JUHTIMINE
4.1 Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik seltsi liikmed. Igal seltsi liikmel on üks hääl.
4.2 Seltsi üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt korra aastas:
4.2.1 aastaaruande kinnitamiseks.
4.2.2 seaduses määratud muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.
4.2.3 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate e-maili teel ja võimalusel sotsiaalmeedia vahendusel.
4.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole seltsi liikmetest. Iga seltsi liige võib volitada teist liiget ennast esindama.
4.4 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
4.5 Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 üldkoosolekul osalenud liikmete häältest.
4.6 Seltsi põhikirja muutmiseks ja seltsi tegevuse lõpetamiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.
4.7 Seltsi juhatuse valib üldkoosolek kaheks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni 7 liiget, kelle määrab üldkoosolek.
4.8 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest. Otsuse vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
4.9 Juhatus otsustab seltsi esindamise korra.
4.10 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

V MTÜ VAHENDID JA MAJANDUSTEGEVUS
5.1 MTÜ vahendid moodustuvad seltsi tegevusest, Euroopa Liidu, Eesti riigi ja kohaliku omavalitsuse toetustest, annetustest ja muudest laekumistest.
5.2 MTÜ-l on õigus:
5.2.1 hoida oma rahalisi vahendeid krediidiasutustes avatud arvetel.
5.2.2 moodustada fonde.
5.2.3 omada ja rajada MTÜ tegevuseks vajalikke ruume ja ehitisi.
5.2.4 omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ja kanda kohustusi vastavalt MTÜ eesmärkidele, tal on iseseisev bilanss, arve ja sümboolika.
5.2.5 vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ja koolitustegevusega.

VI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE
6.1 MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2 Seltsi tegevus lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
6.3 Seltsi tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajatele nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avaliku õigusega juriidilisele isikule.