Tallinna Halduskohus otsustas, et Mustjõe 40 jäätmejaama ehitusluba on õigusvastane

Meil on hea meel teada anda, et kohtumentelus Mustjõe 40 plaanitava jäätmejaama vastu on saanud esimeses kohtuastmes positiivse lahenduse! Tallinna Halduskohus rahuldas 18.märtsi otsusega kaebuse Jäätmejaama ehitusloa tühistamiseks! See tulemus on rõõmustav, ent tuleb siiski märkida, et otsus ei ole veel jõustunud ja kõrgema astme kohtud võivad teha ka teistsuguse otsuse, ehk siis kaebuse rahuldamata ja ehitusloa tühistamata jätta.

Kuna selts ise ei saanud kaebuse esitaja olla, sest MTÜ-l puudub jäätmejaama suhtes õigusriive, siis oli kaebuse esitajaks seltsi liige Marko Pettai, kelle kodu asub vahetult plaanitava jäätmejaama vastas. Selts tegi advokaadibürooga tihedat koostööd kaebuse ettevalmistamisel. Kohtumenetlusega paralleelselt suhtlesime lisaks aktiivselt linna ametkondadega, eesmärgiga aidata saavutada kompromiss, kus seltsi seisukohad kogukonna huvides oleksid arvesse võetud. Paraku kompromissiga linn nõus ei olnud. 15.veebruaril 2019 toimus kohtuistung, mille järel kohus tegi otsuse. Kohus otsustas, et ehitusloa väljastamine oli õigusvastane, kuna kaebuse esitaja oleks tulnud igal juhul ehitusloa andmise menetlusse kaasata. Kohus leidis, et linnavalitsus oleks pidanud kaaluma, kas muuta jäätmejaama juurdepääsu või mahasõidu asukohta või liikluskorraldust või näha ehitusloas ette muid lisaabinõusid, et vähendada liiklusmüra ja heitgaaside mõju.

Kui linn soovib kaevata otsuse edasi, siis tuleb neil esitada apellatsioonkaebus ringkonnakohtule 30 päeva jooksul. Kui otsuse peale kaebust ei esitata, siis kohtuotsus jõustub ja ehitusluba on tühistatud. Linn peaks siis uuesti läbi viima ehitusloa menetluse ja kaasama menetlusse ka naabruses oleva kinnistu omaniku.

Kohtuotsust saab lugeda siit

Kohtutee saime ette võtta ainult tänu kogukonna annetustele. Oleme tohutult tänulikud kõigile annetajatele! Kohtuasja edasisest käigust – kas halduskohtu otsus kaevataks edasi ja kas otsus jääb jõusse või tühistatakse – sõltub ka kohtukulude hüvitamine ning annetuste kasutamise lõplik seis.

Praegune kohtuostus ei taga, et jäätmejaama meie asumi piirile üldse ei tule. Selts jätkab suhtlust ametkondade ja linnaosavalitsustega, et jõutaks otsusele leida jäätmejaamale sobivam asukoht.